Risikoforhold ved vejene

Vejens omgivelser:

  • Bebyggelse, bebyggelsens tæthed, bevoksning, skov, åbne marker, havet, søer, broer mv. langs vejen

Vejens udstyr eller standard:

  • Kørebanens bredde, kørebanebelægningens art og tilstand, køre-
    banestriber, vejbump, fortov, cykelsti, fodgængerfelt og vejbelysning

Vejens forløb:

  • Bakker, sving, vej indsnævring, vejkryds, rundkørsler og jernbane-overkørsler

Vejens brug:

  • Trafikkens tæthed og art eventuelt bestemt af lokale mål (skole,
    station, indkøbscenter, sportsplads mv.)

Vejens type (klasse):

F.eks. Motorvej, motortrafikvej, mindre betydende vej eller
opholds og legeområde, gågade, trafiksaneret vej, tunnel

 

 

Download